Input:

Ur. l. RS 3736/2022, Zakon o izvrševanju proracunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324), z dne 9.9.2023

ZAKON
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2023 IN 2024 (ZIPRS2324)Zadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-B)
2674/2023
9.9.2023
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina zakona)
(1)  S tem zakonom se za proračun Republike Slovenije za leto 2023 in za proračun Republike Slovenije za leto 2024 določajo njuna sestava, posebnosti njunega izvrševanja, poraba sredstev kohezijske politike ter sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost, namenski prihodki in prejemki države, obseg zadolževanja in poroštev države ter javnega sektorja na ravni države, višina povprečnine v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin, in prevzemanje obveznosti, ter urejajo druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna.
(2)  Določbe tega zakona se uporabljajo v letih 2023 in 2024, razen če je za posamezni proračun ali posamezni člen tega zakona določeno drugače.
(3)  Določbe tega zakona se uporabljajo za neposredne uporabnike proračuna Republike Slovenije, razen če je v posameznih členih tega zakona določeno drugače.
2. člen
(pomen uporabljenih pojmov)
(1)  Izrazi iz 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 - odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZJF) imajo v tem zakonu enak pomen.
(2)  Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1.  ''proračun'' pomeni proračun Republike Slovenije, spremembe proračuna Republike Slovenije in rebalans proračuna Republike Slovenije;
2.  ''veljavni proračun'' je sprejeti proračun tekočega leta z vključenimi spremembami, nastalimi z izvrševanjem proračuna;
3.  ''veljavni načrt razvojnih programov'' je sprejeti načrt razvojnih programov, ki izkazuje spremembe, nastale z izvrševanjem proračuna v tekočem letu, in tiste spremembe v naslednjih letih, ki so nastale zaradi sprememb z izvrševanjem proračuna tekočega leta;
4.  ''predlagatelji finančnih načrtov'' so predlagatelji finančnih načrtov, ki so tako določeni v drugem odstavku 19. člena ZJF, in drugi samostojni neposredni uporabniki, ki so zajeti v navedenem členu ZJF, toda niso navedeni v drugem odstavku 19. člena ZJF;
5.  ''politike'' so področja, na katerih deluje država in pomenijo zaokrožene celote glavnih programov s skupnimi splošnimi cilji ter na katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni odhodki in izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov;
6.  ''glavni programi'' so ožja področja znotraj politike, ki sledijo skupnim specifičnim ciljem;
7.  ''podprogrami'' so podrobneje razdelani glavni programi in pomenijo zaokroženo celoto vsebinsko komplementarnih dejavnosti, ki pripomorejo k doseganju skupnih pričakovanih rezultatov;
8.  ''projekt'' je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, z natančno določeno tehnično-tehnološko funkcijo in jasno opredeljenimi cilji. Projekt ima vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno z datumom začetka in konca;
9.  ''ukrep'' je skupek različnih medsebojno usklajenih dejanj, ki pomenijo določeno programsko

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih