Input:

Ur. l. RS 4103/2023, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, z dne 28.12.2023

PRAVILNIK
o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(členitev enotnega kontnega načrta)
(1)  Proračuni, neposredni in posredni uporabniki proračuna ter osebe javnega prava (v nadaljnjem besedilu: pravne osebe javnega prava), ki so zavezane voditi poslovne knjige v skladu z določbami Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE; v nadaljnjem besedilu: ZR), evidentirajo in izkazujejo prihodke in druge prejemke, odhodke in druge izdatke, sredstva in obveznosti do virov sredstev ter presežek oziroma primanjkljaj v skladu z določbami ZR in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov. Ta pravilnik ureja področje evidentiranja poslovnih dogodkov.
(2)  Podatki iz prejšnjega odstavka se izkazujejo na kontih, predpisanih v enotnem kontnem načrtu (v nadaljnjem besedilu: EKN), ki je Priloga 1 in sestavni del tega pravilnika.
(3)  Razporeditev na posamezne konte se opravi v skladu z vsebino kontov, ki je določena s tem pravilnikom.
(4)  V EKN se uporablja naslednja členitev:
-  razredi, ki so oštevilčeni z enomestno številko,
-  skupine, ki so oštevilčene z dvomestno številko,
-  podskupine, ki so oštevilčene s trimestno številko,
-  konti, ki so oštevilčeni s štirimestno številko,
-  podkonti, ki so oštevilčeni s šestmestno številko.
(5)  Uporabniki enotnega kontnega načrta določajo nadaljnjo členitev v skladu s predpisi in svojimi potrebami.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, ki se nanašajo na pravne osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena, pomenijo:
-  uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljnjem besedilu: uporabniki EKN) so pravne osebe javnega prava iz prvega odstavka prejšnjega člena;
-  drugi uporabniki EKN so subjekti, določeni s pravilnikom, ki ureja razčlenjevanje in merjenje prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava;
-  določeni uporabniki EKN so subjekti, določeni s pravilnikom, ki ureja razčlenjevanje in merjenje prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava.
II. VSEBINA RAZREDOV, SKUPIN IN PODSKUPIN
1. Razred 0: dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
3. člen
(skupina 00 - neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve)
(1)  Na kontih skupine 00 se izkazujejo dolgoročno odloženi stroški razvijanja, naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine ter druga neopredmetena sredstva, terjatve za predujme iz naslova vlaganj v neopredmetena sredstva in neopredmetena sredstva v gradnji oziroma v izdelavi in dolgoročne aktivne časovne razmejitve.
(2)  Drugi uporabniki EKN ob knjiženju vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev za izkazani znesek povečajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.
4. člen
(skupina 01 - popravek vrednosti neopredmetenih sredstev)
(1)  Na kontih skupine 01 se izkazujejo popravki vrednosti neopredmetenih sredstev. Zmanjševanje vrednosti dolgoročno odloženih stroškov se izkazuje na temeljnem kontu, odprtem v okviru skupine 00, in ne prek popravka vrednosti.
(2)  Drugi uporabniki EKN ob knjiženju popravka vrednosti na kontih te skupine

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih