Input:

Ur. l. RS 4105/2023, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, z dne 9.3.2024

PRAVILNIK
o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega pravaZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
0543/2024
09.03.2024
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1)  S tem pravilnikom se določajo vrste prihodkov in odhodkov, njihovo pripoznavanje ter merjenje pri pravnih osebah javnega prava, ki vodijo poslovne knjige in izdelujejo letna poročila na podlagi Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE; v nadaljnjem besedilu: ZR).
(2)  S tem pravilnikom se določa tudi pripoznavanje, merjenje in vrednotenje sredstev in obveznosti do virov sredstev.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1.  poslovne knjige so poslovne knjige, ki jih vodijo pravne osebe javnega prava v skladu z določbami ZR ter slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljnjem besedilu: SRS);
2.  računovodski izkazi so izkazi, ki jih določata ZR in pravilnik, ki določa sestavljanje letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
3.  drugi uporabniki enotnega kontnega načrta so državni in občinski proračuni, državni in občinski organi in organizacije, ožji deli lokalnih skupnosti, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in javni skladi;
4.  določeni uporabniki enotnega kontnega načrta so javni zavodi, javne agencije in drugi posredni proračunski uporabniki ter druge osebe javnega prava, ki niso posredni proračunski uporabniki in upoštevajo določbe ZR.
3. člen
(pripoznavanje prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka)
(1)  Prihodki in odhodki se pripoznavajo po načelu denarnega toka. V skladu s tem načelom se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena naslednja pogoja:
-  poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je nastal, in
-  prišlo je do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.
(2)  Šteje se, da je pogoj za pripoznavanje prihodkov in odhodkov, določen v drugi alineji prejšnjega odstavka, izpolnjen tudi, če so bile terjatve oziroma obveznosti, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, poravnane na drug način (pobot oziroma kompenzacija), pri čemer ni nastal denarni tok.
(3)  Ne glede na določbo prve alineje prvega odstavka se za znesek prejetih oziroma danih predujmov, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, pripoznajo prihodki oziroma odhodki že ob prejemu oziroma izplačilu teh zneskov.
(4)  Zneski prihodkov in odhodkov se v času od nastanka poslovnega dogodka, ki je podlaga za njihovo izkazovanje, do izpolnitve pogojev iz prvega odstavka za njihovo pripoznanje izkazujejo kot posebna postavka časovnih razmejitev.
4. člen
(uporaba računovodskih predpisov)
Sredstva in obveznosti do virov sredstev pravnih oseb javnega prava se pripoznavajo, merijo in prevrednotujejo v skladu z določbami ZR in na njegovi podlagi izdanih predpisov. Za vse, kar ni posebej določeno z zakonom in podzakonskimi predpisi, pa se uporabljajo SRS. Enako velja za

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih